วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

นักเรียนควรอ่าน......

วันนี้อยากจะมาพูดคุยถึงเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ เพราะความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อเด็กมาก ทำให้เด็กสามารถสร้างสรรค์ความคิด มีจินตนาการ ส่งผลทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โโยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้กำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางของความคิดสร้างสรรค์ไว้ 4 ลักษณะ ประกอบไปด้วย
1. ความคิดริเริ่ม (Originality) คือ ลักษณะความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกับของเดิม ไม่เคยปรากฏมาก่อน
2. ความคล่องในการคิด (Fluency) คือ ความสามารถในการคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว และ
มีปริมาณมากในเวลาจำกัด
3. ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) คือ ความสามารถในการหาคำตอบได้หลายประเภทและหลาย
ทิศทาง
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียด เพื่อตกแต่งหรือขยายความคิดหลักให้สมบูรณ์

จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ ที่นำมานี้ เด็กสามารถฝึกและปฏิบัติตามได้ ดังนั้นเรามาเริ่มกันตั้งแต่อ่านบทความนี้จบเลยดีว่า

ไม่มีความคิดเห็น: